Chia sẻ bản bản đồ và dữ liệu không gian

Navigation:  Bạn có thể làm gì với GIS quy hoạch >

Chia sẻ bản bản đồ và dữ liệu không gian

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Cho phép dễ dàng tích hợp các chức năng GIS vào các hệ thống IT khác như: các hệ thống thông tin quản lý, các hệ thống ERP, các hệ thống SCADA,...

Hỗ trợ chia sẻ (phân phối) các bản đồ nền, bản đồ chuyên đề, các lớp dữ liệu không gian cho các hệ thống khác thông qua các REST API và JavaScript API

Chia sẻ bản đồ nền

Chia sẻ bản đồ chuyên đề