Tải tệp xuống

Navigation:  Quản trị tệp tải lên >

Tải tệp xuống

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn cũng có thể tải tài liệu từ trên GIS quy hoạch về máy cá nhận

1) Lựa chọn một hoặc nhiều tệp dữ liệu và kích để tải tệp dữ liệu, hệ thống sẽ đưa ra lựa chọn

2) Nếu bạn tích chọn Nén tệp trước khi tải, hệ thống sẽ tự động nén các tệp vào thành một tệp nén để tải về máy cá nhân. Ngược lại sẽ thực hiện tải tất cả các tệp bạn chọn về máy cá nhân

3) Kích chọn nút lệnh Tải tệp để kết thúc việc tải tệp