Xóa đối tượng khỏi bản đồ

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề > Cập nhật dữ liệu >

Xóa đối tượng khỏi bản đồ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể thực hiện xóa dữ liệu khỏi lớp bản đồ bằng cách chọn trực tiếp đối tượng trên bản đồ rồi xóa hoặc mở bảng thuộc tính để xóa

Xóa đối tượng từ bản đồ:

1) Xác định được đối tượng cần xóa bằng công cụ tìm kiếm đối tượng, tìm kiếm nâng cao hoặc định vị trực tiếp trên bản đồ

2) Mở giao diện xem thông tin thuộc tính:

Đối với đối tượng xác định được qua công cụ tìm kiếm, kích đúp chuột vào kết quả tìm được để mở giao diện xem thông tin thuộc tính (tham khảo xem thông tin đối tượng ở mục Tìm kiếm thông tin trong chương Khai thác dữ liệu)

Việc xác định đối tượng bằng cách định vị trực tiếp trên bản đồ, sử dụng chức năng truy vấn thông tin đối tượng để mở giao diện xem thông tin thuộc tính

3) Thực hiện xóa đối tượng: Kích chọn nút lệnh Xóa, tiếp tục chọn OK để thực hiện xóa dữ liệu ngược lại kích chọn Cancel để hủy thao tác xóa dữ liệu

Xóa đối tượng qua bảng thuộc tính:

1) Lựa chọn lớp bản đồ

2) Mở bảng thuộc tính

3) Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng cần xóa

4) Mở giao diện xem  hoặc sửa đối tượng

5) Kích chọn nút lệnh Xóa để thực hiện xóa dữ liệu từ CSDL

Bạn có thể xem thêm trong mục giới thiệu về Bảng thuộc tính