Xem thông tin

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Quản trị cơ sở dữ liệu > Bảng thuộc tính >

Xem thông tin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Người dùng có thể xem thông tin đối tượng chi tiết hơn trên cửa sổ riêng:

1) Trên danh sách các đối tượng lựa chọn đối tượng sau đó kích chọn nút lệnh xem  thông tin chi tiết

2) Hiển thị cửa sổ xem thông tin chi tiết thuộc tính của đối tượng đã chọn

 

Chú ý:

Mặc định giao diện Thông tin thuộc tính  sẽ hiển thị các thông tin theo cấu hình biểu mẫu rút gọn, nếu người dung muốn xem thông tin chi tiết hơn thì kích chọn nút lệnh

Ngoài ra người dùng có thể sửa thông tin thuộc tính của đối tượng hoặc xóa đối tượng từ cửa số này