Xử lý phân tích không gian

Navigation:  Bạn có thể làm gì với GIS quy hoạch >

Xử lý phân tích không gian

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Tính khoảng cách, diện tích

Tính vùng đệm cho các đối tượng được chọn

Tính vùng đệm cho lớp bản đồ

Tạo lớp bản đồ nhiệt từ lớp bản đồ được chọn