Truy vấn đối tượng bản đồ

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề >

Truy vấn đối tượng bản đồ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

gSever cung cấp cho người dùng  có thể trực tiếp truy vấn thông tin đối tượng trên bản đồ bằng các công cụ  hỗ trợ sau

Truy vấn thông tin đối tượng

Kích chọn biểu tượng chức năng Tra cứu thông tin đối tượng

Kích chọn vào đối tượng trên bản đồ cần xem thông tin

Hiển thị thông tin chi tiết đối tượng vừa chọn

Người dùng có thể xuất thông tin đối tượng ra tệp excel, bằng cách kích chọn vào biểu tượng chức năng  nằm trên phần hiển thị thông tin đối tượng

Chọn một đối tượng: thao tác thực hiện

Kích chọn vào biểu tượng Chọn một đối tượng

Kích chọn vùng cần cần xem thông tin các đối tượng trên bản đồ

Để xem thông tin các đối tượng vừa được kích chọn, người dùng kích chọn vào biểu tượng chức năng Bảng thuộc tính , hệ thống hiển thị danh sách thông tin các đối tượng người dùng đã chọn như sau:

Chọn nhiều đối tượng: thao tác thực hiện:

Kích chọn vào biểu tượng Chọn nhiều đối tượng

Kích chọn vùng cần cần xem thông tin các đối tượng trên bản đồ

Để xem thông tin các đối tượng vừa được kích chọn, người dùng kích chọn vào biểu tượng chức năng Bảng thuộc tính , hệ thống hiển thị danh sách thông tin các đối tượng người dùng đã chọn như sau: