Nhập dữ liệu bản đồ nền từ Google

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu dịch vụ nền >

Nhập dữ liệu bản đồ nền từ Google

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể tạo một dịch vụ bản đồ nền từ ArcGIS Server

Điều kiện thực hiện: Bạn phải có một dịch vụ được tạo từ ArcGIS Desktop và được puplish trên ArcGIS Server

Các bước thực hiện:

1) Mở giao chức năng Quản trị dịch vụ nền

2) Chọn chủ đề, kích chọn nút lệnh Thêm mới dịch vụ/ Bản đồ nền

3) Hiển thị giao diện Thêm mới dịch vụ

4)Cấu hình thông tin dịch vụ

5)Kích chọn nút Cập nhật để hoàn thành việc thêm mới dịch vụ bản đồ nền

6)Hiển thị kết quả trên danh sách dịch vụ nền, kích đúp vào dịch vụ trên danh sách để hiển thị bản đồ