Trích xuất dữ liệu

Navigation:  Khai thác bản đồ chuyên đề >

Trích xuất dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể trích xuất toàn bộ dữ liệu của lớp hoặc trích xuất một phần dữ liệu và lưu và các tệp cho định dạng shapefile, excel, CSV

Các bước thực hiện như sau:

Trên danh sách lớp dữ liệu lựa chọn lớp dữ liệu cần trích xuất, sau đó kích chọn nút lệnh Bảng thuộc tính (chú ý mặc định sẽ lấy toàn bộ dữ liệu của lớp)

Thực hiện trích xuất dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm

Kích chọn nút lệnh Tải về, để lưu dữ liệu về máy tính cá nhân

Chọn định dạng tệp lưu dữ liệu: gServer hỗ trợ các định dạng tệp shapefile, excel, CSV...

Chọn hệ quy chiếu: gServer hỗ trợ các hệ quy chiếu WGS84, VN2000XY, VN2000BL...

Tích chọn các trường cần trích xuất, trường nào không cần trích xuất dữ liệu thì không tích chọn

Kích chọn nút lệnh Tải về (hoặc Lưu lại) để thực hiện kết xuất dữ liệu

Lựa chọn đường dẫn lưu trữ tệp dữ liệu sau khi trích xuất ra về máy tính cá nhân. Kích chọn nút lệnh OK để hoàn thành quá trình xuất dữ liệu

Chú ý: Người dùng có thể thực hiện lưu dữ liệu trên máy chủ bằng cách kích chọn nút lệnh Lưu lại  hoặc thực hiện như tải về máy cá nhân bằng cách kích chọn nút lệnh Tải về