Tạo mới đối tượng dạng đường

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề > Cập nhật dữ liệu > Tạo mới đối tượng trên bản đồ >

Tạo mới đối tượng dạng đường

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nếu bạn là người được quyền sửa dữ liệu của các lớp bản đồ chuyên đề bạn có thể kích chọn chức năng Quản trị/ Biên tập để mở giao diện biên tập dữ liệu như sau:

Sau đây sẽ giới thiệu các công cụ để tạo mới một đối tượng không gian có kiểu dữ liệu học dạng đường trên lớp bản đồ:

Tạo đối tượng không gian bằng cách vẽ trực tiếp lên bản đồ

1) Kích chọn nút lệnh tạo đường, xác định và vẽ một đường lên bản đồ tại vị trí cần thêm mới một đối tượng

2) Kích đúp chuột để kết thúc việc vẽ một đối tượng trên bản đồ, hiển thị công cụ vẽ đối tượng theo đường giao thông

3) Thực hiện vẽ đối tượng theo đường giao thông

Tích chọn Vẽ theo đường giao thông

Chọn dịch vụ dữ liệu

4) Kết quả hiển thị: đối tượng được vẽ trên tuyến đường gần nhất có màu đỏ như hình minh họa

5) Kích chọn nút lệnh trên công cụ hỗ trợ để kết thúc việc nhập dữ liệu không gian và tiếp tục nhập thông tin thuộc tính

6) Nhập đầy đủ thông tin thuộc tính

7) Kích chọn Lưu để hoàn thành việc tạo mới đối tượng trên bản đồ

Tạo đối tượng không gian bằng cách nhập tọa độ

1) Kích chọn nút lệnh để mở giao diện nhập tọa động

2) Nhập tọa độ của đối tượng cần tạo mới

Hệ quy chiếu: lựa chọn hệ quy chiếu tùy vào hệ quy chiếu của đối tượng cần thêm

gServer hỗ trợ các định dạng:Danh sách điểm, GeoJSON, Atom, KML, GeoRSS, GML (v2), GML (v3), Well -Known Text (WKT), GPX

Giá trị: Cú pháp giá trị sẽ tùy thuộc vào định dạng lựa chọn

3) Kích chọn Chấp nhận để hoàn thành việc tạo đối tượng

4) Tiếp tục nhập thông tin thuộc tính cho đối tượng

5) Kích chọn Lưu để hoàn thành việc tạo mới đối tượng không gian và lưu vào CSDL