Đăng ký tài nguyên

Navigation:  Quản trị tài nguyên số >

Đăng ký tài nguyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đăng ký tài nguyên là thao tác kê khai đăng ký tài nguyên đã có sẵn trong hệ thống vào danh mục quản lý tài nguyên. Có 2 cách đăng ký tài nguyên như sau:

Thêm tài nguyên

Thêm tài nguyên là thực hiện các thao tác thủ công để thêm mới tài nguyên vào danh mục quản lý

1) Mở trang Quản trị/ Tài nguyên, kích chọn nút lệnh để thêm tài nguyên

2) Nhập thông tin mô tả, lựa chọn bộ sưu tập, ví trí địa lý

3) Kích chọn nút Cập nhật

Đăng ký tài nguyên

Mục đích của chức năng Đăng ký tài nguyên giống như chức năng Thêm tài nguyên chỉ khác là khi Đăng ký tài nguyên một số thuộc tính như tên tài nguyên, mã tài nguyên sẽ đươc tự động lấy từ CSDL còn Thêm tài nguyên thì người dùng phải tự nhập hoàn toàn các thông số đó

1) Trên giao diện quản trị tài nguyên, kích chọn nút lệnh để đăng ký tài nguyên

2) Hiển thị giao diện đăng ký tài nguyên

3) Lựa chọn tài nguyên, sau đó kích chọn nút lệnh Tiếp tục

4) Sau khi nhập đầy đủ thông tin, tiếp tục kích chọn Chấp nhận để hoàn tất việc đăng ký

Chú ý: Có thể trực tiếp mở tài nguyên để thực hiện đăng ký