Tạo bộ sưu tập

Navigation:  Quản trị tài nguyên số >

Tạo bộ sưu tập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước tạo mới một chủ đề, thực hiện như sau:

1) Trên thanh menu hệ thống chọn chức năng Quản trị à chọn tab Tài nguyên sốà kích chọn chức năng

2) Nhập thông tin bộ sưu tập cần thêm mới:

Bộ sưu tập gốc: chọn bộ sưu tập cha cho bộ sưu tập cần thêm mới

Tên: nhập tên bộ sưu tập cần thêm mới. Thông tin này là bắt buộc, người dùng không được để trống

Mô tả: nhập thông tin mô tả cho bộ sưu tập cần thêm mới

Ảnh đại diện: chọn ảnh đại diện cho bộ sưu tập cần thêm mới

3) Kích chọn nút lệnh Cập nhật: lưu thông tin bộ sưu tập vào hệ thống; kích chọn nút lệnh Đóng: thoát khỏi giao diện Thêm mới thông tin

Xóa bộ sưu tập, thực hiện như sau:

1) Trên danh sách bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập cần xóa thông tin. Kích chọn chức năng xóa

Kích chọn “Xóa tất cả bộ sưu tập con”: xóa tất cả các bộ sưu tập thuộc bộ sưu tập cha đã chọn

Kích chọn “Xóa tất cả các tài liệu đính kèm”: xóa tất cả các tài liệu thuộc bộ sưu tập cha đã chọn

2) Kích chọn chức năng Xóa: thực hiện xóa bộ sưu tập theo lựa chọn bên trên của người dùng