Tạo bản đồ chuyên đề

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề >

Tạo bản đồ chuyên đề

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Người dùng có thể tạo ra một bản đồ chuyên đề về các lĩnh vực khác nhau (dân số, kinh tế, điện lực, bưu chính viễn thông....) một cách dễ dàng từ các lớp dữ liệu chuyên đề đã có trong CSDL của gServer.

Các bước tạo một bản đồ chuyên đề:

1) Giao diện quản trị bản đồ chọn mục Bản đồ sau đó kích chọn nút lệnh tạo mới bản đồ, hiển thị giao diện Thêm mới bản đồ:

2) Đinh nghĩa thông tin bản đồ

Thông tin chung:

Tên bản đồ: nhập tên bản đồ chuyên đề cần thêm mới. Trường thông tin này bắt buộc người dùng phải nhập không được để trống

Loại bản đồ: hệ thống mặc định chọn loại bản đồ là “Bản đồ chuyên đề” người dùng không được sửa thông tin này

Mô tả: nhập thông tin mô tả chi tiết cho bản đồ chuyên đề cần thêm mới

Chọn mẫu bản đồ: chọn mẫu có sẵn trong hệ thống

Màu nền mặc định: chọn màu nền mặc định cho bản đồ chuyên ngành cần thêm mới

Thông tin chi tiết

Giới hạn không gian: Mặc định hiển thị vùng bao giới hạn do hệ thống định nghĩa, người dùng có thể thay đổi lại thông tin này tùy vào mục đích của bản đồ. Có thể nhập trực tiếp các giá trị (Vĩ độ nam, Kinh độ tây, Vĩ độ bắc, Kinh độ đông) hoặc có thể zoom, pan bản đồ về vị trí và tỷ lệ như mong muốn sau đó kích chọn nút lệnh "Lấy theo giới hạn khung nhìn hiện tại". Hệ thống sẽ tự động của vùng bao theo khung nhìn của bản đồ trên màn hình hiện tại

Khung nhìn hiện tại: Định nghĩa vị trí khung nhìn lần đầu tiên khi mở bản đồ

Giới hạn mức hiển thị: "Thấp nhất" là mức tỷ lệ nhỏ nhất hiển thị bản đồ, "Cao nhất" là mức tỷ lệ lớn nhất hiển thị bản đồ

3) Kích chọn nút lệnh Chấp nhận kết thúc việc tạo mới bản đồ và bản đồ chuyên đề cần thêm vào CSDL

4) Kích chọn nút lệnh Đóng: thoát khỏi giao diện Thêm mới bản đồ. Trong trường hợp người dùng đã nhập thông tin bản đồ mà chưa kích chọn nút Chấp nhận thì bản đồ chuyên ngành đang tạo sẽ không được tạo mới

Chú ý:

Bản đồ sau khi tạo mới sẽ: danh mục lớp bản đồ chia thành hai nhóm: nhóm lớp bản đồ nền, nhóm lớp bản đồ chuyên đề

Nhóm lớp bản đồ nền: được thêm mặc định một số dịch vụ nền người dùng có thể thêm các lớp bản đồ nền khác

Người dùng chỉ có thể khai thác, dịch chuyển bản đồ trong vùng không gian đã định nghĩa trong mục Giới hạn không gian