Tạo biểu mẫu đăng ký

Navigation:  Quản trị tài nguyên số >

Tạo biểu mẫu đăng ký

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mẫu tài nguyên chính là cấu hình biểu mẫu nhập dữ liệu cho việc tạo động các giao diện thêm tài nguyên hoặc đăng ký tài nguyên vào danh mục quản lý tài nguyên trong hệ thống. Tùy vào từng loại tài nguyên mà cấu hình các thuộc tính của các biểu mẫu sẽ khác nhau

Các bước tạo mẫu tài nguyên như sau:

1) Kích chọn biểu tượng chức năng Mẫu tài nguyên

2) Kích chọn biểu tượng chức năng Thêm mẫu tài nguyên , hiển thị giao diện Thêm mẫu tài nguyên

Nhập tên mẫu tài nguyên cần thêm mới

Chọn các thuộc tính để mô tả cho tài nguyên theo mẫu bằng cách đánh số thứ tự của các thuộc tính trên cột Hiển thị, mặc định để giá trị Ẩn

Việt hóa tên hiển thị của các thuộc tính

3) Kích chọn nút lệnh Thêm mới để kết thục việc tạo mới mẫu tài nguyên vào hệ thống