Tạo biểu đồ, báo cáo

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề >

Tạo biểu đồ, báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để có cái nhìn tổng hợp về dữ liệu của lớp bản đồ chuyên đề, bạn có thể tạo ra các lớp dữ liệu tổng hợp và thể hiện chúng dưới dạng các biểu đồ

GIS quy hoạch cho phép bạn có thể tạo động một biểu đồ từ lớp dữ liệu tổng hợp.

Các bước tạo một biểu đồ như sau

1) Thêm lớp dữ liệu tổng hợp vào bản đồ

2) Mở giao diện tạo biểu đồ bằng cách kích chọn chức năng tạo biểu đồ trong tab Biểu đồ

3) Cấu hình các tham số để tạo biểu đồ

Tên tiêu đề: Bạn có thể thay đổi tiêu đề của biểu đồ

Vị trí: Lựa chọn vị trí hiển thị tiêu đề

Trục hoành: Lựa chọn thuộc tính thể hiện trên trục ngang

Trục tung: Lựa chọn thuộc tính thể hiện trên trục dọc

Vị trí chú giải: Lựa chọn vị trí hiển thị chú giải, có thể không hiển thị chú giải

Tiêu đề trục X: Tên trục hoành

Góc nghiêng: Tọa độ góc vẽ giá trị trục hoành

Tiêu đề trục Y: Tên trục tung

Các loại biểu đồ: lựa chọn kiểu biểu đồ muốn tạo

Bạn có thể tìm hiểu về cách tạo lớp dữ liệu tổng hợp tại Tạo lớp dữ liệu bằng câu lệnh