Tổng quan về giao diện

Navigation:  Quản trị tệp tải lên > Tổng quan >

Tổng quan về giao diện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tệp dữ liệu của bạn cần được lưu trữ trên CSDL GIS quy hoạch, và bạn muốn lưu trữ các tệp theo một cấu trúc thư mục để thuận tiện cho việc tìm kiếm và sử dụng sau này. Để đáp ứng yêu cầu GIS quy hoạch cung cấp các chức năng cho phép bạn tạo cấu trúc thư mục lưu trữ tệp dữ liệu tải lên máy chủ như trên máy tính cá nhân của bạn

Các công cụ thao tác trên tệp dữ liệu được chọn bao gồm tải tệp lên, tải tệp về, giải nén, nén tệp, xóa nhiều tệp

Công cụ tìm kiếm tệp dữ liệu hiển thị trong danh sách, bạn có thể lọc theo tên tệp

Danh sách tệp dữ liệu thuộc một thư mục được chọn. Cấu trúc danh sách bao gồm các cột: tên tệp, kích thước tệp, thời gian tải lên máy chủ, chức năng gắn kèm

Công cụ quản trị thư mục bao gồm: thêm, sửa, xóa, copy, di chuyển thư mục

Cấu trúc thư mục lưu trữ trên máy chủ CSDL GIS quy hoạch

Các bước thực hiện quản trị thư mục sẽ giới thiệu trong quản trị thư mục, ta