Tổng quan về giao diện

Navigation:  Quản trị tài nguyên số > Tổng quan >

Tổng quan về giao diện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể mở chức năng quản trị tài nguyên bằng cách kích chọn chức năng Quản trị/ Tài nguyên số để mở giao diện quản trị