Tổng quan về giao diện

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề > Tổng quan >

Tổng quan về giao diện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn là một chuyên viên GIS trước khi bạn sử dụng GIS quy hoạch để tạo lập và trình bày một bản đồ chuyên đề, đầu tiên bạn phải làm quen với giao diện người dùng để được giới thiệu về các chức năng và khả năng mà GIS quy hoạch cung cấp

Các chức năng thao tác trên bản đồ:

Bản đồ: Tạo và trình bày Bản đồ

Mở bản đồ người dùng tạo ra hoặc bản đồ người dùng được chia sẻ bởi người dùng khác

Tạo mới một bản đồ

Sửa thông tin bản đồ đang mở

Xóa bản đồ đang mở

Phân quyền bản đồ đang mở

Biên tập: Cập nhật dữ liệu các lớp bản đồ

Công cụ: Phân tích dữ liệu

Biểu đồ: Tạo biểu đồ

Công cụ tiện tích thao tác trên lớp bản đồ

Hiển thị tên bản đồ

Vùng hiển thị bản đồ

 Vùng hiển thị biểu đồ

Bảng thuộc tính của lớp dữ liệu

Điều khiển bật tắt, cấu hình trình bày lớp bản đồ

Các chức năng thao tác trên lớp bản đồ được chọn

Thêm lớp chuyên đề vào bản đồ

Xóa lớp chuyên đề khỏi bản đồ

Trình bày lớp chuyên đề

Hiển thị vừa khung lớp chuyên đề

Bảng thuộc tính

Công cụ thao tác trên chủ đề

Tạo nhóm lớp bản đồ

Sửa tên nhóm lớp bản đồ

Xóa nhóm lớp bản đồ

Mở lại bản đồ: Làm mới trình bày bản đồ đang mở

Lưu thông tin thay đổi trên bản đồ

Thông tin thuộc tính: Hiển thị thông tin truy vấn đối tượng được chọn

Tìm kiếm: kết quả tìm kiếm

Chú ý: Các công cụ quản trị lớp bản đồ chỉ sáng khi có một lớp bản đồ được chọn, mặc định các công cụ này sẽ bị mờ