Tổng quan nhập dữ liệu từ tệp

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Nhập dữ liệu không gian >

Tổng quan nhập dữ liệu từ tệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể nhập dữ liệu không gian từ tác tệp nguộn với các định dạng excel, shapefile, GDB, CSV vào CSDL của GIS quy hoạch.

Bạn có thể băt đầu tiến trình nhập dữ liệu bằng cách chọn lớp dữ liệu sau đó kích chọn nút lệnh nhập dữ liệu hoặc không chọn lớp dữ liệu mà kích cọn nút lệnh nhập dữ liệu ngay

Nhập dữ liệu trực tiếp vào lớp đã có trong CSDL với các lựa chọn

Thêm mới toàn bộ: Thực hiện thêm mới toàn bộ dữ liệu trong tệp nguồn vào lớp dữ liệu đích mà không kiểm tra dữ liệu có trùng với dữ liệu đã có trong lớp

Thêm mới và cập nhật: Với lựa chọn này bạn cần xác định trường thuộc tính làm khóa để kiểm tra nếu dữ liệu đã tồn tại trong lớp thì thực hiện cập nhật, dữ liệu nào không tìm thấy khóa kết nối sẽ được thêm mới

Xóa toàn bộ và thêm mới: với lựa chọn này hệ thống sẽ tự đống xóa toàn bộ dữ liệu của lớp đích sau đó thêm toàn bộ dữ liệu từ tệp nguồn vào lớp dữ liệu

Nhập dữ liệu và tạo mới lớp dữ liệu: Tự động tạo ra lớp mới, bạn có thể cấu hình lớp mới này trong quá trình nhập dữ liệu như thay đổi tên lớp, lựa chọn các trường lưu trữ thông tin thuộc tính của các đối tượng thuộc lớp

Trường dữ liệu không gian: có các lựa chọn

Đối với tệp dữ liệu nguồn lưu trữ được dữ liệu không gian thì chọn tên trường không gian để nhập (thường áp dùng với dữ liệu không gian có kiểu hình học là dạng đường hoặc vùng)

Đối với tệp dữ liệu chỉ lưu thông tin kinh độ vĩ độ thì phải chọn trường lưu kinh độ, vĩ độ để nhập (chỉ áp dụng với dữ liệu không gian có kiểu hình học dạng điểm)

Nhập dữ liệu không gian thì cần xác định các thông tin: hệ tọa độ, kinh tuyến trục

Chú ý: Nếu bạn chọn lớp dữ liệu để thực hiện nhập hệ thống sẽ yêu cầu bạn lựa chọn nhập dữ liệu vào lớp đã chọn hoặc tạo lớp dữ liệu mới