Tổng quan giao diện

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Tổng quan >

Tổng quan giao diện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để thiết lập được CSDL trên GIS quy hoạch, đầu tiên bạn sẽ làm quen với giao diện người dùng. Tài liệu này sẽ giới thiệu cho bạn các chức năng để bạn có thể thiết lập được CSDL không gian có cấu trúc từ các tệp dữ liệu nguồn mà bạn thu thập được và quản trị CSDL dữ liệu bạn tạo ra

Các công cụ thao tác trên lớp dữ liệu được chọn bao gồm:

Thêm lớp

Sửa thông tin

Xóa lớp lớp

Định vị không gian

Cấu hình lớp

Nhập dữ liệu vào lớp

Xuất dữ liệu lớp

Sao chép cấu trúc, dữ liệu từ lớp được chọn tạo thành một lớp mới

Xem nhật ký đồng bộ dữ liệu

Bảng thuộc tính lớp

Làm mới thông tin số lượng đối tượng hiển thị trên danh sách lớp của lớp

Xóa dữ liệu của lớp

Công cụ tìm kiếm lớp dữ liệu hiển thị trong danh sách, bạn có thể tìm kiếm theo tên lớp hoặc loại lớp

Danh sách lớp dữ liệu thuộc chủ đề được. Cấu trúc danh sách lớp bao gồm các cột: tên lớp, tên bảng trong CSDL, hệ tọa độ (lớp không gian mới có thông tin này), tổng số đối tượng (số đối tượng thuộc lớp dữ liệu)

Công cụ quản trị chủ đề dữ liệu bao gồm

Thêm chủ đề

Sửa chủ đề

Xóa chủ đề

Cấu trúc các chủ đề dữ liệu: các chủ đề cùng cấp, các chủ đề con

Chú ý: Các công cụ quản trị giới thiệu ở trên chỉ thao tác trên một đối tượng được chọn, khi không có đối tượng nào được chọn thì các cộng cụ đó bị mờ đi