Tổng quan

Navigation:  Quản trị hệ thống >

Tổng quan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản trị hệ thống là công việc của cán bộ quản trị với các nhiệm vụ như

Quản trị tài khoản người dùng đăng nhập hệ thống

Quản trị quyền truy cập các trang trong hệ thống

Thực hiện phân quyền truy cập cho người dùng