Biên tập bản đồ

Navigation:  Bạn có thể làm gì với GIS quy hoạch >

Biên tập bản đồ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Tạo và quản lý bản đồ

Tạo và quản lý các nhóm lớp bản đồ

Tạo và quản lý các lớp bản đồ

Trình bày lớp bản đồ: theo giá trị duy nhất, theo khoảng giá trị...

Tạo nhãn bản đồ

Chỉnh sửa dữ liệu không gian và thuộc tính