Quản lý các dịch vụ nền

Navigation:  Bạn có thể làm gì với GIS quy hoạch >

Quản lý các dịch vụ nền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Tạo các lớp bản đồ nền từ nhiều định dạng khác nhau:

ESRI ArcMap

Google Maps

Bing Maps

WMS  ...