Thiết lập cơ sở dữ liệu không gian

Navigation:  Bạn có thể làm gì với GIS quy hoạch >

Thiết lập cơ sở dữ liệu không gian

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Tạo, quản lý các chủ đề dữ liệu không gian

Tạo, quản lý các lớp dữ liệu không gian

Nhập dữ liệu không gian từ nhiều định dạng: shapefile, geodatabase, CSV, XLS,...

Xuất dữ liệu không gian ra các định dạng: shapefile, geodatabase, CSV, XLS,...