Tính năng mới trong GIS quy hoạch

Navigation:  Tính năng mới >

Tính năng mới trong GIS quy hoạch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản trị CSDL

Tạo lớp dữ liệu từ câu lệnh SQL(chưa có giao diện định nghĩa câu lệnh SQL, cho phép cập nhật lại câu lệnh SQL, Cho phép cập nhật lại dữ liệu)

Định nghĩa 5 biểu mẫu mặc định cho lớp dữ liệu: Chi tiết, Rút gọn, Kết quả tìm kiếm, Tìm kiếm nâng cao, Di động(Các biểu mẫu khác nhau về số lượng trường và thứ tự các trường)

Định nghĩa trường kiểu liên kết cho phép liên kết với bảng dữ liệu khác(mô tả liên kết thông qua các khóa kết nối giữa hai bảng, mô tả liên kết thông qua các khóa liên kết và một bảng trung gian, mô tả liên kết theo mẫu câu lệnh SQL Pattern)

Bản đồ

Cung cấp các biểu tượng trình bày từ font (ví dụ bộ font biểu tượng của ESRI, font biểu tượng bất kì tìm trên internet) và thư viện SVG (dùng thư viện của SVG Icon giống qgis, giscloud)

Cấu hình biểu mẫu theo bản đồ

Bộ công cụ dựng hình

Dịch vụ nền

Bản đồ nền (Tiện ích đăng kí nhanh các dịch vụ bản đồ có sẵn)

Cung cấp các dịch vụ của google (georouting, geocoding, elevating)

Dịch vụ tìm đường (sử dụng thuật toán của osmsharp)

Dịnh vụ định danh (sử dụng Full Text Search của SQL Server)

gMobile

Tra cứu tìm kiếm, truy vấn thông tin, tìm đường đi, định vị không gian trên thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động smartphones