Tìm kiếm toàn văn

Navigation:  Khai thác bản đồ chuyên đề > Tra cứu tìm kiếm >

Tìm kiếm toàn văn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể thực hiện tìm kiếm đối tượng thuộc lớp bản đồ mà không cần nhiều dữ kiện

Tìm theo địa điểm

Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm theo địa địa chỉ trong dịch vụ dữ liệu geoname, từ đó người dùng có thể xác định được vị trí trên bản đồ có thể chứa đối tượng người dùng cần tìm

1) Trên phần tìm kiếm kích chọn kiểu tìm kiếm theo “Địa điểm”

2) Nhập tiêu chí tìm kiếm là thông tin về địa chỉ của địa điểm cần tìm, gõ Enter để thực hiện tìm kiếm

3) Hiển thị kết quả tìm kiếm các địa điểm thỏa mãn tại mục Tìm kiếm, kích chọn một kết quả để xác định vị trí của địa điểm đó trên bản đồ tại

4) Từ kết quả tìm kiếm trên người dùng dễ dàng xác định được vị trí của đối tượng cần tìm trong lớp dữ liệu chuyên đề có thể sử dụng công cụ tìm kiếm không gian để hỗ trợ thêm

Chú ý:

Từ khóa tìm kiếm có thể nhập tiếng việt không dấu hoặc có dấu

Trường hợp sử dụng khi người dùng không có thông tin chinh xác của đối tượng mà chỉ có thông tin liên quan như địa điểm gần vị trí đối tượng cần tìm

Tìm theo đối tượng

Tìm kiếm theo đối tượng sẽ thực hiện tìm kiếm tất cả các đối tượng thuộc các lớp chuyên đề trong bản đồ. Các thuộc tính tìm kiếm sẽ được định nghĩa trong cấu hình tìm kiếm toàn văn của lớp dữ liệu không gian

1) Chọn kiểu tìm kiếm theo Đối tượng, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm theo tên đối tượng của tất cả các đối tượng thuộc các lớp bản đồ chuyên đề có trong bản đồ

2) Nhập thông tin của đường cần tìm kiếm ở mục, gõ enter (hoặc kích chọn vào ), danh sách kết quả được trả về ở phần. Kích chọn vào một kết quả bất kỳ để xem vị trí của đối tượng trên bản đồ tại, đối tượng được chọn sẽ được trình bày màu khác để người dùng dễ nhận biết

3) Người dùng kích đúp vào kết quả tìm kiếm để xem thông tin thuộc tính của đối tượng. Hệ thống mặc định hiển thị thông tin rút gọn, nếu người dùng muốn biết nhiều thông tin hơn về đối tượng thì kích chọn

4) Khai thác dữ liệu: người dùng có thể kết xuất dữ liệu ra tệp excel hoặc in dữ liệu

Chú ý: Từ khóa tìm kiếm có thể nhập tiếng việt không dấu hoặc có dấu, từ khóa càng chứa nhiều thông tin thì kết quả tìm được chính xác