Tìm kiếm thông tin

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Quản trị cơ sở dữ liệu > Bảng thuộc tính >

Tìm kiếm thông tin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ người dùng có thể tra cứu tìm kiếm các đối tượng thuộc lớp dữ liệu theo các cách sau

Tìm kiếm cơ bản:

1) Lựa chọn trường thuộc tính

2) Lựa chọn hoặc nhập giá trị tìm kiếm

3) Kích chọn nút lệnh Tìm kiếm để lấy dữ liệu ra danh sách, mặc định số cột hiển thị trên danh sách đối tượng sẽ lấy theo cấu hình biểu mẫu rút gọn. Nếu người dùng muốn hiển thị tất cả các thuộc của đối tượng thì tích chọn Chi tiết

Chú ý: Tìm kiếm cơ bản chỉ thực hiện tìm gần đúng

Tìm kiếm nâng cao:

1) Kích chọn nút lệnh Nâng cao để mở giao diện tìm kiếm

2) Hiển thị giao diện tìm kiếm

3) Nhập từ khóa tìm kiếm và lựa chọn phép toán

4) Kích chọn nút lệnh Tìm kiếm để lấy dữ liệu lên danh sách

Chú ý: Giao diện tìm kiếm nâng cao được tạo động theo cấu hình Biểu mẫu tìm kiếm nâng cao

Mệnh đề:

Chức năng này cho phép người dùng tự viết mệnh đề điều kiện cho câu truy vấn các đối tượng thuộc lớp dữ liệu, mệnh đề được tạo có cấu trúc giống như các câu truy vấn của bất kỳ một hệ quản trị CSDL nào

1) Kích chọn nút lệnh Mệnh đề, hiển thị

2) Tạo điều kiện truy vấn dữ liệu

Chọn thuộc tính: bằng cách kích đúp chuột vào tên thuộc tính

Chọn phép toán: Lựa chọn một phép toán trong bảng phép toán (=, <>, >, >=, Like,... )

Lấy giá trị: Kích chọn nút lệnh Lấy giá trị, để lấy ra danh sách giá trị của thuộc tính đang được chọn trên danh sách. Có thể nhập điều kiện lọc để giới hạn số lượng giá trị trong danh sách (chú ý: thuộc tính nào đang chọn sẽ được tô màu)

Từ khóa tìm kiếm: lựa chọn trong danh sách giá trị

Nếu muốn tạo mệnh đề với nhiều thuộc tính thì tiếp tục thực hiện tương tự nhưng chú là giữa các thuộc tính trong mệnh đề phải có phép toán And hoặc Or

3) Sau khi tạo xong mệnh đề điều kiện nếu muốn kiếm tra cú pháp thì kích chọn nút lệnh Kiểm tra

4) Kích chọn nút lệnh Thực thi để thực hiện câu truy vấn và lấy dữ liệu lên bảng thuộc tính

Chú ý: Người dùng có thể thực hiện gõ trực tiếp mệnh đề điều kiện vào phần nội dung mà không phải thực hiện như ở ý 2

Ví dụ: Sau đây là hình minh họa một mệnh đề đúng đã được tạo