Tìm kiếm nâng cao

Navigation:  Khai thác bản đồ chuyên đề > Tra cứu tìm kiếm >

Tìm kiếm nâng cao

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1) Mở chức năng tìm kiếm bằng cách kích chọn Nâng cao sau đó chọn các lớp bản đồ chuyên đề cần tìm kiếm

2) Nhập thông tin tìm kiếm nâng cao

Ý nghĩa các phép toán tìm kiếm

“=”: Kết quả trả về chính xác với từ khóa mà người dùng nhập vào tìm kiếm.

“<>”: Kết quả trả về khác với từ khóa mà người dùng nhập vào tìm kiếm.

“Chứa”: Kết quả trả về chứa từ khóa mà người dùng nhập vào tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm, kích chọn nút lệnh Tìm kiếm

3) Kết quả tìm kiếm hiển thị dạng danh sách trong tab Tìm kiếm

4) Bạn có thể truy vấn thông tin các kết quả tìm kiếm bằng cách kích đúp chuột vào một đối tượng để mở giao diện xem thông tin trong tab Thông tin thuộc tính