Tìm kiếm không gian

Navigation:  Khai thác bản đồ chuyên đề > Tra cứu tìm kiếm >

Tìm kiếm không gian

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng này cho phép người dùng tìm kiếm đối tượng thuộc lớp bản đồ được chọn bằng cách xác định vùng tìm kiếm trực tiếp trên bản đồ

Bạn có thể sử dụng chức năng bằng cách kích chọn Không gian để mở công cụ giao diện tìm kiếm không gian

1) Lựa chọn lớp bản đồ thực hiện tìm kiếm

2) Sử dụng công cụ tìm kiếm:

Tìm gần nhất: kiếm tất cả các đối tượng thuộc lớp bản đồ đã chọn có vị trí không gian nằm gần vị trí được chọn nhất

Chọn chức năng tìm kiếm gần nhất, nhập các thông tin sau

Kinh độ: là kinh độ của điểm người dùng chọn trên bản đồ.

Vĩ độ: là vĩ độ của người dùng chọn trên bản đồ.

Bán kính tìm kiếm

Kích chọn nút lệnh Tìm kiếm, hiển thị kết quả trên danh sách

Hoặc vẽ một điểm trên bản đồ tại vị trí cần tìm kiếm, hệ thống tự động quét để tìm điểm gần với điểm được chọn nhất. Hiển thị kết quả tìm kiếm trên danh sách

Tìm hai phía: cho phép người dùng tìm kiếm từ hai phía so với các điểm được chọn trên bản đồ

Nhập bán kính tìm kiếm

Thực hiện vẽ trên bản đồ một đối tượng (có thể là đoạn thẳng hay một đoạn gấp khúc hay đường đóng) lên vùng cần tìm kiếm

Hệ thống tự động tạo vùng đệm quanh đối tượng vừa theo bán kính mặc định và thực hiện tìm kiếm trong vùng đệm

Nếu thay đối bán kính tìm kiếm, thi kích chọn nút lệnh tìm kiếm để tạo lại vùng đệm và thực hiện tìm kiếm

Tìm trong vùng đa giác: Thực hiện tìm kiếm tất cả các đối tượng thuộc lớp bản đồ đã chọn có vị trí không gian nằm trong vùng tìm kiếm

Kích chọn chức năng tìm kiếm trong vùng đa giác

Thực hiện vẽ lên bản đồ vùng cần tìm kiếm, hệ thống sẽ tìm kiếm các đối tượng nằm trong vùng đa giác do người dùng định nghĩa

Tim kiếm theo giao hình tròn: hệ thống thực hiện tìm kiếm tất cả các đối tượng thuộc lớp bản đồ đã chọn có vị trí không gian nằm trong vùng bao hình tròn

Chọn chức năng tìm kiếm giao hình tròn,

Thực hiện vẽ đường tròn trên bản đồ theo vùng tìm kiếm bằng cách kích chuột lên một điểm trên bản đồ (điểm tâm đường tròn) giữ chuột trái và kéo đến bán kính vừa ý thì nhả chuột để kết thúc.

Kết quả tìm kiếm hiển thị trong danh sách

Tìm kiếm theo giao hình chữ nhật: thực hiện tìm kiếm tất cả các đối tượng thuộc lớp bản đồ được trọn nằm trong vùng chữ nhật

Kích chọn chức năng tìm kiếm theo vùng giao hình chữ nhật

Thực hiện vẽ vùng cần tìm kiếm bằng cách kích chuột lên một điểm trên bản đồ giữ chuột trái và vẽ vùng tìm kiếm đến khi vừa ý thì nhả chuột để kết thúc

Bạn có thể tìm hiểu thêm truy vấn thông tin đối tượng trong danh sách tìm kiếm