Trích xuất dữ liệu

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Xuất dữ liệu không gian >

Trích xuất dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xuất dữ liệu là việc trích xuất dữ liệu từ các lớp chuyên đề trong cơ sở dữ liệu lưu vào các tệp vật lý dưới các định dạng hỗ trợ như: excel, CSV, shapefile, geodatabse.... Có thể trích xuất toàn bộ lớp hoặc trích xuất các đối tượng thuộc lớp chuyên đề theo điều kiện tìm kiếm.

Phần mềm hỗ trợ người dùng có thể lưu trữ trên server hoặc tải trực tiếp về máy tính cá nhân: tải  dữ liệu lưu về máy tính cá nhân, tải dữ liệu lưu về server

Trích xuất toàn bộ dữ liệu của lớp

1) Trên danh sách lớp dữ liệu, lựa chọn lớp dữ liệu cần trích xuất sau đó kích chọn nút lệnh Xuất dữ liệu

2) Chọn định dạng tệp lưu dữ liệu: gServer hỗ trợ các định dạng tệp shapefile, excel, CSV...

3) Chọn hệ quy chiếu: gServer hỗ trợ các hệ quy chiếu WGS84, VN2000XY, VN2000BL...

4) Tích chọn các trường cần trích xuất, trường nào không cần trích xuất dữ liệu thì không tích chọn

5) Kích chọn nút lệnh Xuất dữ liệu để thực hiện kết xuất dữ liệu

6) Lựa chọn đường dẫn lưu trữ tệp dữ liệu sau khi trích xuất ra về máy tính cá nhân. Kích chọn nút lệnh OK để hoàn thành quá trình xuất dữ liệu

Trích xuất một phần dữ liệu của lớp

1) Trên danh sách lớp dữ liệu lựa chọn lớp dữ liệu cần trích xuất, sau đó kích chọn nút lệnh Bảng thuộc tính

2) Thực hiện trích xuất dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm

3) Kích chọn nút lệnh Tải về, để lưu dữ liệu về máy tính cá nhân

4) Chọn định dạng tệp lưu dữ liệu: gServer hỗ trợ các định dạng tệp shapefile, excel, CSV...

5) Chọn hệ quy chiếu: gServer hỗ trợ các hệ quy chiếu WGS84, VN2000XY, VN2000BL...

6) Tích chọn các trường cần trích xuất, trường nào không cần trích xuất dữ liệu thì không tích chọn

7) Kích chọn nút lệnh Xuất dữ liệu để thực hiện kết xuất dữ liệu

8) Lựa chọn đường dẫn lưu trữ tệp dữ liệu sau khi trích xuất ra về máy tính cá nhân. Kích chọn nút lệnh OK để hoàn thành quá trình xuất dữ liệu

Chú ý: Người dùng có thể lưu trữ dữ liệu trên máy chủ mà không cần tải về máy tính cá nhân bằng cách kích chọn nút lệnh Lưu lại trong Bảng thuộc tính