Theo dõi nhật ký đồng bộ dữ liệu

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Quản trị cơ sở dữ liệu >

Theo dõi nhật ký đồng bộ dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trạng thái nhập dữ liệu cho các lớp dữ liệu được hệ thống ghi nhận lại thành nhật ký và người dùng có thể:

Xem trạng thái của tiến trình nhập liệu: thành công, thất bại hoặc đang thực hiện

Xem thông tin chi tiết thực hiện tiến trình

1) Trên danh sách lớp dữ liệu lựa chọn lớp cần xem nhật ký đồng bộ dữ liệu, kích chọn nút lệnh

2) Thực hiện tìm kiếm tiến trình cần xem thông tin

3) Lựa chon tiến trình cần xem sau đó kích chọn để xem thông tin chi tiết thực hiện tiến trình

4) Người dùng có thể xóa tiến trình trên danh sách bằng cách kích chọn nút lệnh tương ứng trên tiến trình