Tạo mới đối tượng dạng điểm

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề > Cập nhật dữ liệu > Tạo mới đối tượng trên bản đồ >

Tạo mới đối tượng dạng điểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nếu bạn là người được quyền sửa dữ liệu của các lớp bản đồ chuyên đề bạn có thể kích chọn chức năng Quản trị/ Biên tập để mở giao diện biên tập dữ liệu như sau:

Sau đây sẽ giới thiệu các công cụ để tạo mới một đối tượng không gian có kiểu dữ liệu học dạng điểm trên lớp bản đồ:

Tạo mới đối tượng bằng cách vẽ trực tiếp lên bản đồ

1) Kích chọn nút lệnh tạo điểm, xác định và vẽ một điểm lên bản đồ tại vị trí cần thêm mới một đối tượng

2) Kích đúp chuột để kết thúc việc thêm một đối tượng trên bản đồ, hiển thị giao diện cập nhật thông tin thuộc tính cho đối tượng

3) Nhập đầy đủ thông tin thuộc tính cho đối tượng vừa tạo

4) Kích chọn nút lệnh Lưu: thực hiện thêm mới đối tượng vào CSDL

Tạo đối tượng không gian bằng cách định vị qua dịch vụ dữ liệu geocode

1) Kích chọn nút lệnh tạo mới đối tượng không gian bằng cách định vị qua dịch vụ dữ liệu geocode, hiển thị giao diện sau:

2) Xác định vị trí để tạo đối tượng:

Dịch vụ: lựa chọn dịch vụ diadanh hoặc gname

Hệ quy chiếu: lựa chọn tùy vào hệ quy chiếu của đối tượng đang thêm vào lớp bản đồ

Địa danh: Nhập tên địa danh nơi chứa vị trí đối tượng

Kích chọn nút lệnh Tìm kiếm: hiển thị danh sách đia danh tìm được

Kích chọn một đối tượng trên danh sách kết quả tìm kiếm để hiển thị vị trí đối tượng cần tìm kiếm trên bản đồ

3) Kích chọn nút lệnh Chấp nhận: hệ thống sẽ lấy dữ liệu không gian của đối tượng này làm dữ liệu không gian cho đối tượng cần thêm mới

4) Nhập đầy đủ thông tin thuộc tính cho đối tượng cần thêm mới

5) Kích chọn nút lệnh Lưu: thực hiện thêm mới đối tượng vào CSDL