Thêm lớp bản đồ

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề >

Thêm lớp bản đồ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để tổ chức cây danh mục lớp bản đồ được khoa học, gServer cung cấp các công cụ để quản lý lớp bản đồ có cùng đề tài hoặc cùng lính vực thành một nhóm. Trước khi thêm lớp bản đồ người dùng có thể tạo ra các nhóm lớp bản đồ sau đó sẽ thực hiện thêm lớp bản đồ

1) Chọn nhóm lớp bản đồ, kích chọn nút lệnh hiển thị giao diện chọn lớp bản đồ từ CSDL

2) Chọn lớp bản đồ từ cơ sở dữ liệu của gServer: Lớp bản đồ được chia thành 2 nhóm là lớp nền và lớp chuyên đề, trong mỗi nhóm sẽ phân cấp thành các nhóm con. Dựa vào việc phân loại này người dùng sẽ quyết định chọn mục Lớp nền hoặc Lớp chuyên đề để có thể lựa chọn được lớp bản đồ cần thêm. Sau đây sẽ giới thiêu việc chọn một lớp bản đồ theo từng loại

Chọn lớp chuyên đề

Kích chọn mục Lớp chuyên đề

Chọn cơ sở dữ liệu

Chọn chủ đề dữ liệu chứa lớp chuyên đề trong cơ sở dữ liệu người dùng đã chọn

Chọn lớp nền

Kích chọn mục Lớp nền

Chọn chủ đề dữ liệu chứa lớp chuyên đề trong cơ sở dữ liệu người dùng đã chọn

Chọn bản đồ nền

Chú ý: Nếu muốn thêm lớp dịch vụ nền đang chọn vào nhóm lớp bản đồ chuyên đề trong bản đồ thì tích vào mục Chọn làm lớp chuyên đề

3) Sau khi chọn được lớp dữ lệu từ CSDL tiếp tục kích chọn nút lệnh Chọn để thêm lớp bản đồ vào bản đồ