Bài tập: Tạo lớp dữ liệu bằng câu lệnh SQL

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu trên gServer > Bài tập thực hành >

Bài tập: Tạo lớp dữ liệu bằng câu lệnh SQL

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để thực hiện tạo mới lớp dữ liệu bằng câu lệnh SQL bạn cần phải viết được câu lệnh tạo bảng bằng SQL đúng cú pháp.Chức năng này hỗ trợ bạn tạo một lớp như một view để chưa dữ liệu tổng hợp từ lớp khác, các lớp này được sử dụng khi tạo biểu đồ

1) Mở chức năng Quản trị/ Cơ sở dữ liệu

2) Chọn chủ đề dữ liệu cần thêm mới lớp dữ liệu

3) Kich chọn nút lênh thêm mới lớp dữ liệu, hiển thị giao giao diện nhập thông lớp dữ liệu

4) Cấu hình thông tin lớp dữ liệu như hình  minh họa

5) Kích chọn nút lệnh Cập nhật để kết thúc việc tạo mới lớp dữ liệu bằng câu lệnh SQL