Tạo lớp dữ liệu

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu > Tạo lớp dữ liệu >

Tạo lớp dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể tạo ra một lớp dữ liệu không gian (hoặc lớp dữ liệu thuộc tính) qua giao diện Thêm mới lớp dữ liệu hoặc thêm mới lớp dữ liệu trong giao diện nhập dữ liệu từ tệp hoặc tạo lớ bằng câu lệnh SQL

Các bước thực hiện

1) Mở chức năng Quản trị / Cơ sở dữ liệu, trên danh sách lớp dữ liệu kích nút lệnh thêm lớp dữ liệu mới trên thanh công cụ

2) Định nghĩa thông tin lớp dữ liệu tạo mới:

Lớp dữ liệu không gian: Nếu lớp dữ liệu cần tạo mới là dữ liệu không gian thì người dùng kích chọn vào thông tin này, ngược lại thì bỏ qua thông tin này

Chủ đề dữ liệu: hệ thống mặc định hiển thị tên chủ đề dữ liệu mà người dùng đã chọn để thêm mới lớp dữ liệu. Người dùng có thể chọn chủ đề dữ liệu khác tùy vào mục đích sử dụng

Tên lớp dữ liệu: nhập tên lớp dữ liệu

Tên đầy đủ: nhập tên đầy đủ cho lớp dữ liệu

Tên bảng: nhập tên bảng lưu trữ dữ liệu cho lớp dữ liệu cần thêm mới

Chiều không gian: chọn chiều không gian cho lớp dữ liệu (2 chiều hoặc 3 chiều)

Kiểu không gian: chọn kiểu dữ liệu hình học không gian của đối tượng thuộc lớp dữ liệu

Hệ tọa độ: chọn hệ tọa độ cho lớp dữ liệu không gian cần thêm mới

Mô tả: nhập thông tin mô tả cho lớp dữ liệu cần thêm mới

Lớp thống kê: nếu muốn lớp dữ liệu thêm mới này là một tiêu chí cho việc thống kê sau này thì người dùng kích chọn vào thông tin này, ngược lại thì bỏ qua

Là lớp event: nếu muốn lớp dữ liệu cần thêm mới là một lớp dùng để tham chiếu tuyến tính với các lớp khác thì người dùng kích chọn vào thông tin này, ngược lại thì bỏ qua

3) Kích chọn nút lệnh Thêm mới: lưu thông tin lớp dữ liệu cần thêm mới vào hệ thống và đưa ra thông báo kết quả cho người dùng; kích chọn nút lệnh Đóng: thoát khỏi giao diện Thêm mới lớp dữ liệu

Ngoài ra bạn có thể tạo lớp dữ liệu bằng câu lệnh, cách này thường sử dụng để tạo các lớp dữ liệu tổng hợp (tham khảo Bài tập: Tạo lớp dữ liệu bằng câu lệnh)

Chú ý:

Trong quá trình thêm mới lớp dữ liệu cần chú ý:

Các thông tin được đánh dấu (*) màu đỏ đằng sau các nhãn tên trường là thể hiện các trường bắt buộc nhập thông tin, người dùng không được để trống

Không cho phép người dùng nhập tên lớp dữ liệu trùng với tên lớp dữ liệu đã tồn tại trong hệ thống

Lớp dữ liệu sau khi tạo thành công sẽ có một số thuộc tính bắt buộc được tạo mặc định