Thiết lập cơ sở dữ liệu bản đồ nền

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu dịch vụ nền >

Thiết lập cơ sở dữ liệu bản đồ nền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tổng quan giao diện tạo Quản trị dịch vụ nền trong GIS quy hoạch

Danh sách chủ đề: cho phép người dùng tạo, sửa, xóa chủ đề

Danh sách các dịch vụ nền thuộc cùng một chủ đề

Vùng hiển thị dịch vụ bản đồ nền

Bạn có thể tạo một dịch vụ bản đồ nền theo các bước thực hiện sau:

1)Mở giao diện quản trị dịch vụ bản đồ nền: Trên thanh tác vụ chính của hệ thống chọn chức năng Quản trị, sau đó chọn mục Dịch vụ nền, hiển thị giao diện quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ nền

2)Kích chọn nút lệnh Thêm dịch vụ bản đồ, hiển thị giao diện nhập dữ liệu

3)Định nghĩa thông tin bản đồ

Mã dịch vụ: nhập mã quản lý dịch vụ trong CSDL bản đồ của gSever. Nhập giá trị kiểu ký tự và tiếng việt không dấu các ký tự viết liền nhau không có khoảng trắngko dùng các ký tự đặc biệt như: ( , *, %....)

Tên dịch vụ: Tên dịch vụ trong CSDL, nhập tiếng việt có dấu

Mô tả dịch vụ: thông tin mô tả của dịch vụ, nhập tiếng việt có dấu

Đường dẫn: đường dẫn dịch vụ bản đồ

Hệ tọa độ: chọn EPSG:4326 (hệ tọa độ cầu) hoặc EPSG:3857 (hệ tọa độ phẳng)

Mức xem nhỏ nhất: mức hiển thị nhỏ nhất của bản đồ

Mức xem lớn nhất: Mức hiển thị lớn nhất của bản đồ

Kinh độ tây, Vĩ độ nam, Kinh độ đông, Vĩ độ bắc: giới hạn không gian của bản đồ

4)Kích chọn Chấp nhận để kết thúc việc tạo mới bản đồ