Tạo chủ đề dữ liệu

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu >

Tạo chủ đề dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể tạo ra một chủ đề dữ liệu trong CSDL của gServer, chủ đề dữ liệu có thể là chủ đề cha hoặc chủ đề con của một chủ đề khác

Sau đây là các bước để tạo một chủ đề trong CSDL từ gServer:

1) Mở chức năng quản trị Cơ sở dữ liệu của gServer

2) Kích chọn biểu nút lệnh Tạo chủ đề dữ liệu không gian trên thanh công cụ bên cây danh mục chủ đề

3) Định nghĩa các thông tin của chủ dề

Tên chủ đề: nhập tên chủ đề dữ liệu cần thêm mới

Tên đầy đủ: nhập tên chi tiết cho chủ đề cần thêm mới

Chủ đề cha: chọn chủ đề cha của chủ đề cần thêm mới

Mô tả: nhập thông tin mô tả cho chủ đề dữ liệu không gian cần thêm mới

4) Kích chọn nút lệnh Thêm để kết thúc việc tạo chủ đề dữ liệu không gian vào hệ thống. Nếu muốn hủy việc tạo chủ đề thì kích chọn nút lệnh Đóng để thoát khỏi giao diện Tạo chủ đề dữ liệu không gian

Chú ý: với những thông tin có (*) đằng sau yêu cầu người dùng phải nhập không được để trống