Tài nguyên là gì

Navigation:  Quản trị tài nguyên số > Tổng quan >

Tài nguyên là gì

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tài nguyên là tất cả các sản phẩm do GIS quy hoạch tạo ra như bản đồ, biểu đồ, lớp dữ liệu hoặc các tệp dữ liệu ở các định dạng khác nhau được quản lý trong GIS quy hoạch

Các dữ liệu này sẽ được đăng ký vào danh mục quản lý tài nguyên của GIS quy hoạch

Mỗi tài nguyên đều được phân quyền  cho các đối tượng người dùng theo các trạng thái truy cập khác nhau