Tổng quan

Navigation:  Khai thác bản đồ chuyên đề > Tổng quan >

Tổng quan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

GIS quy hoạch  cung cấp một giao diện thân thiện và các chức năng dễ sử dụng để cho những người không phải là chuyên gia về GIS cũng có thể dễ dàng truy cập bản đồ và nội dung dữ liệu không gian trên các lớp bản đồ chuyên đề

GIS quy hoạch có khả năng tìm kiếm các dữ liệu, và đưa các kết quả làm việc một cách nhanh chóng, ví dụ, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm các dữ liệu không phân biệt thông tin bạn có là thuộc tính gì của đối tượng. Bạn cũng có thể tìm kiếm đối tượng thuộc các lớp chuyên đề thông qua dịch vụ gname hoặc tìm kiếm nâng cao. Ngoài ra bạn còn có thể tìm kiếm đối tượng bằng cách xác định vùng chứa đối tượng thông qua công cụ hỗ trợ là tìm không gian.