Cung cấp chức năng của một Server GIS

Navigation:  Giới thiệu gSever > GIS quy hoạch là gì >

Cung cấp chức năng của một Server GIS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

gServer cho phép người dùng có thể:

Chia sẻ bản đồ và dữ liệu không gian thông qua các dịch vụ Web: bản đồ nền, bản đồ chuyên đề, truy vấn, xử lý dữ liệu không gian

Dễ dàng phát triển các ứng dụng WebMap, WebGIS hoặc tích hợp các chức năng GIS vào các hệ thống khác thông qua sử dụng các REST API hoặc JavaScript API do gServer cung cấp

gServer cho phép làm việc trực tiếp với dữ liệu không gian được lưu trữ và quản lý trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại có hỗ trợ các kiểu dữ liệu không gian. Theo đó, các cơ sở dữ liệu sau được hỗ trợ: Microsoft® SQL Server®, Microsoft SQL Server Express