Sửa thông tin lớp dữ liệu

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Quản trị cơ sở dữ liệu >

Sửa thông tin lớp dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể thay đổi tên lớp trong GIS quy hoạch bằng cách lựa chọn lớp sau đó kích chọn nút lệnh Sửa thông tin lớp dữ liệu, hiển thị giao diện Sửa lớp dữ liệu cuối cùng bạn thực hiện nhập tên cần sửa

Các bước thực hiện:

1) Mở chức năng Quản trị/ Cơ sở dữ liệu

2) Lựa chọn lớp, kích chọn nút lệnh Sửa thông tin lớp dữ liệu

3) Nhập tên mới (hoặc thay đổi chủ đề chứa lớp)

4) Kích chọn nút lệnh Cập nhật để kết thúc