Sửa tên lớp dữ liệu

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu > Tạo lớp dữ liệu >

Sửa tên lớp dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể đổi tên một bảng hoặc lớp dữ liệu trong GIS quy hoạch bằng cách kích chọn lớp dữ liệu, kích chọn  nút lệnh Sửa thông tin lớp dữ liệu, sau đó nhập tên mới.

Các bước thực hiện:

1)Mở giao diện quản trị cơ sở dữ liệu trong GIS quy hoạch

2)Chọn chủ đề chứa lớp dữ liệu

3)Chọn lớp dữ liệu cần sửa

4)Kích chọn chức năng Sửa thông tin lớp dữ liệu

5)Hiển thị giao diện Sửa lớp dữ liệu, nhập tên lớp mới hoặc một số thông tin khác

6)Kích chọn nút lệnh Cập nhật để hoàn thành việc sửa thông tin lớp