Tạo lớp dữ liệu từ một lớp khác

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu > Tạo lớp dữ liệu >

Tạo lớp dữ liệu từ một lớp khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể tạo mới một lớp dữ liệu có cấu trúc và dữ liệu tương tự như lớp dữ liệu đã có trong GIS quy hoạch. Bạn có thể chỉ sao chép cấu trúc lớp hoặc sao chép cả dữ liệu từ lớp dữ liệu nguồn sang lớp dữ liệu đích.

Các bước thực hiện như sau:

1) Mở chức năng Quản trị / Cơ ở dữ liệu thực hiện tìm kiếm và lựa chọn lớp dữ liệu nguồn, sau đó kích chọn nút lệnh Sao chép một lớp dữ liệu

2) Cấu hình thông tin sao chép cấu trúc và dữ liệu

Thông tin lớp dữ liệu mới:

Tên lớp: Nhập tên lớp sao chép (tên lớp đích). Nếu người dùng không nhập tên cho lớp dữ liệu mới hệ thống sẽ lấy tên lớp mặc định cho lớp dữ liệu mới sau khi được sao chép như sau: “tên lớp được chọn để sao chép” + “_” + “Sao chép”

Tên bảng:  Nhập tên bảng sao chép (tên bảng đích). Nếu người dùng không nhập tên bảng thì hệ thống tự động lấy tên bảng mặc định như sau: “tên viết tắt của chủ đề”+”tên lớp dữ liệu được chọn để sao chép”+”_”+”SaoChep”

Sao chép dữ liệu: Nếu muốn sao chép cả cấu trúc và dữ liệu thì tích chọn

kích vào lựa chọn Sao chép dữ liệu thông tin này nếu người dùng muốn sao chép cả dữ liệu của lớp dữ liệu đã chọn. Nếu không chọn  sao chép dữ liệu thì hệ thống mặc định chỉ sao chép cấu trúc của lớp dữ liệu đã chọn

Điều kiện lọc: Nếu bạn không muốn sao chép toàn bộ dữ liệu thì có thể lọc dữ liệu cần sao chép

Chọn trường dữ liệu: hệ thống hiển thị mặc định tất cả các trường dữ liệu thuộc lớp nguồn, người dùng thực hiện chọn tất cả hoặc chọn một số trường để sao chép

3) Kích chọn nút lệnh Sao chép: thực hiện sao chép cấu trúc và dữ liệu của lớp dữ liệu đã chọn ra một lớp dữ liệu khác