Quản trị quyền

Navigation:  Quản trị hệ thống >

Quản trị quyền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản trị quyền là việc quản lý các người dùng trong từng nhóm quyền do hệ thống quy định. Mở chức năng Quản trị phân quyền và thực hiện như sau:

Thêm người dùng vào nhóm quyền

Lựa chọn nhóm quyền, kích chọn Xem/Sửa hiển thị giao diện quản trị người dùng trong  nhóm

Kích chọn Thêm để thêm người dùng vào nhóm

Xóa người dùng khỏi nhóm quyền

Lựa chọn nhóm quyền, kích chọn Xem/Sửa hiển thị giao diện quản trị người dùng trong  nhóm

Lựa chọn người dùng và kích chọn Quản lý người dùng

Trên giao diện quản lý người dùng, kích chọn Xóa để thực hiện xóa dữ liệu