Quản trị thư mục

Navigation:  Quản trị tệp tải lên >

Quản trị thư mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tạo mới thư mục

1) Chọn thư mục cha cần thêm mới thư mục con, kích chọn biểu tượng chức năng , hệ thống hiển thị giao diện Nhập tên thư mục

2) Nhập tên thư mục cần thêm mới

3) Kích chọn nút lệnh OK, lưu thư mục cần thêm mới vào hệ thống. Ngước lại kích chọn Cancel, thoát khỏi giao diện thêm mới thư mục

 

Copy thư mục

1) Chọn thư mục cần copy (trừ thư mục gốc), kích chọn biểu tượng chức năng , hệ thống thực hiện copy thư mục được chọn cho người dùng

 

Di chuyển thư mục:

1) Lựa chọn thư cha sau đó kích chọn biểu tượng , hệ thống hiển thị giao diện sau:

2) Chọn thư mục cần di chuyển vào thư mục cha đã chọn

3) Kích chọn nút lệnh Chọn để hoàn thành việc di chuyển

 

Đổi tên thư mục

1) Chọn thư mục cần đổi tên, kích chọn biểu tượng chức năng

2) Nhập thông tin cần sửa

3) Kích chọn nút lệnh OK: lưu thông tin đã chỉnh sửa. Ngược lại kích chọn nút lệnh Cancel: thoát khỏi giao diện sửa tên thư mục

 

Xóa thư mục

1) Chọn thư mục cần xóa, kích chọn biểu tượng chức năng Xóa , hiển thị thông báo xác nhận xóa

2) Chọn OK: thực hiện xóa thư mục đã chọn. Ngược lại chọn Cancel: không xóa thư mục đã chọn