Bài tập: Phân tích dữ liệu không gian lớp BTS

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề > Phân tích không gian >

Bài tập: Phân tích dữ liệu không gian lớp BTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể sử dụng chức năng tạo HeatMap để tạo ra lớp bản đồ HeatMap

1) Mở tab Công cụ kích chọn nút lệnh tạo HeatMap trên thanh công cụ

2) Hiển thị giao diện cấu hình thông tin tạo HeatMap

3) Cấu hình các thông tin, kích chọn nút lệnh Tạo HeatMap để hoàn thành

4) Kết quả tạo HeatMap như sau

Trên bản đồ thể hiện mật độ phân bổ của các trạm BTS càng dày thì màu trình bày càng đạm