Phân quyền truy cập tài nguyên

Navigation:  Quản trị tài nguyên số >

Phân quyền truy cập tài nguyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mọi tài nguyên của hệ thống sau khi đăng ký phải tiếp tục thực hiện phân quyền thì mới có thể đi vào khai thác

Phân loại người dùng

Dựa vào quyền thao tác đối với tài nguyên, người dùng được chia thành các loại sau:

GISManager: quản trị GIS là người có toàn quyền quản trị các tài nguyên và phân quyền tài nguyên và có

GISSpecialist: chuyên viên GIS là người có quyền chỉnh sửa biên tập các bản đồ chuyên đề và dữ liệu thuộc các lớp bản đồ chuyên đề hoặc các lớp dữ liệu trong CSDL

Người dùng cuối: được chia thành hai nhóm. Nhóm chí có quyền xem tài nguyên, nhóm có quyền sửa dữ liệu thuộc các lớp bản đồ chuyên đề

Phân quyền tài nguyên

Tài nguyên có các trạng thái phân quyền sau:

Không phân quyền: Tài nguyên chưa được công bố

Người dùng đăng nhập: Chỉ người dùng được phân quyền sau khi đăng nhập mới có quyền xem hoăc quyền sửa nếu người dùng được phân quyền sửa tài nguyên

Mọi người dùng: Tất cả người dùng không cần đăng nhập hệ thống vẫn được quyền khai thác

Chia sẻ tài nguyên là việc phân quyền truy cập tài nguyên của hệ thống. Cần thực hiện chia sẻ bộ sưu tập chứa tài nguyên và chia sẻ tài nguyên

Phân quyền truy cập bộ sưu tập:

1) Chọn bộ sưu tập

2) Cấu hình thông tin chia sẻ bộ sưu tập

Người dùng đăng nhập: chọn những người và phân quyền truy cập cho người dùng đó

Chọn người dùng

Chọn quyền được phép thao tác: quyền xem hoặc quyền sửa hoặc mọi quyền

Mọi người dùng: tất cả người dùng đều có quyền truy cập

3) Kích chọn nút lệnh Chia sẻ: thực hiện chia sẻ bộ sưu tập cho các người dùng đã chọn

Phân quyền truy cập tài nguyên:

1) Lựa chọn tài nguyên, kích chọn nút lệnh phân quyền

2) Cấu hình thông tin chia sẻ tài nguyên

Người dùng đăng nhập: chọn những người và phân quyền truy cập cho người dùng đó

Chọn người dùng

Chọn quyền được phép thao tác: quyền xem hoặc quyền sửa hoặc mọi quyền

Mọi người dùng: tất cả người dùng đều có quyền truy cập

3) Kích chọn nút lệnh Chia sẻ: thực hiện chia sẻ tài nguyên cho các người dùng đã chọn