Phân quyên

Navigation:  Quản trị hệ thống >

Phân quyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân quyền là thực hiện phân quyền truy cập các trang của hệ thống cho các nhóm quyền. Các bước thực hiện như sau:

Chọn Phân quyền chức năng, hiển thị giao diện cho phép người dùng phân quyền chức năng gồm

Danh sách các trang có trong hệ thống

Danh sách nhóm quyền có trong hệ thống

Chọn chức năng tại , ví dụ chọn chức năng "Tài nguyên” và bên mục chọn “Quản trị viên, quản trị nội dung, và các quyền được chọn sau đây được phép” và tích chọn “Tất cả người dùng” thì tất cả người dùng sẽ được sử dụng chức năng “Tài nguyên”