Nhập dữ liệu vào lớp được chọn

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Nhập dữ liệu không gian >

Nhập dữ liệu vào lớp được chọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể sử dụng chức năng nhập dữ liệu để tích hợp dữ liệu từ các tệp nguồn có định dạng excel, shapefile, GDB, CSV vào các lớp dữ liệu trong CSDL của GIS quy hoạch

Để tiến trình nhập dữ liệu thành công bạn cần phải biết chính xác cấu trúc dữ liệu của lớp dữ liệu đích và nội dung dữ liệu của tệp dữ liệu nguồn. Lý do là bạn không thể nhập giá trị kiểu chuỗi ký tự vào một trường kiểu số hoặc kiểu logic hoặc dữ liệu không gian vào một trường thuộc tính khác...

1) Lựa chọn lớp dữ liệu, kích chọn nút lệnh trên thanh công cụ

2) Hiển thị giao diện Chọn kiểu nguồn dữ liệu

Shapefile: tệp dữ liệu nguồn có đuôi mở rộng shp

Excel: tệp dữ liệu nguồn có duôi xls hoặc xlsx

CSV: tệp dữ liệu nguồn có đuôi csv

File Geodatabase: tệp dữ liệu nguồn có đuôi gdb

3) Sau khi chọn kiểu dữ liệu nguồn, kích chọn nút lệnh Tiếp theo để tiếp tục tiến trình nhập liệu

4) Trên giao diện Lựa chọn nhập liệu, tích chọn Nhập dữ liệu cho lớp dữ liệu được chọn để thực hiện nhập dữ liệu cho lớp đang chọn

5) Chọn tệp dữ liêu nguồn

Đường dẫn: chọn đường dẫn tệp dữ liệu nguồn

Điều kiện lọc: bạn có thể lọc dữ liệu từ tệp dữ liệu nguồn theo một tiêu chí nào đó nếu bạn không muốn nhập toàn bộ dữ liệu từ tệp vào lớp dữ liệu

Đối với tệp nguồn là File Geodatabase thì người dùng phải lựa chọn chủ đề và lựa chọn lớp dữ liệu. Vì mỗi chủ đề trong tệp nguồn sẽ tương ứng với một chủ đề trong

6) Cấu hình thông tin nguồn dữ liệu: thực hiện khai báo thông tin về tệp nguồn cho hệ thống

Dữ liệu không gian: lựa chọn một trong các trạng thái

Từ trường bất kỳ: nếu bạn chọn giá trị này có nghĩa là tệp dữ liệu nguồn của bạn có trường dữ liệu không gian

Từ trường kinh độ, vĩ độ: nếu bạn chọn giá trị này, khi nhập dữ liệu hệ thống sẽ tự động tạo trường không gian từ kinh độ, vĩ độ mà bạn nhập vào. Trường hợp này  chỉ áp dụng với dữ liệu không gian có kiểu hình học dạng điểm

Không có không gian: nếu bạn chọn giá trị này có nghĩa tệp dữ liệu nguồn của bạn không có dữ liệu không gian

Trường không gian: lựa chọn tên cột chứa dữ liệu không gian trong tệp dữ liệu nguồn

Hệ tọa độ nguồn: chọn hệ tọa độ của dữ liệu không gian trong tệp dữ liệu nguồn

Lựa chọn cập nhật: lựa chọn một trong các trạng thái

Thêm mới và cập nhật: Nhập các dữ liệu và cập nhật thông tin cho các đối tượng đã có theo trường khóa chính

Thêm mới toàn bộ: Thực hiện nhập mới tất cả dữ liệu từ tệp vào lớp dữ liệu mà không cần quan tâm đến dữ liệu có thể bị trùng lặp

Xóa toàn bộ và thêm mới: Xóa toàn bộ dữ liệu cũ trong lớp dữ liệu và nhập mới dữ liệu từ tệp

Trường khóa chính: Xác định trường khóa chính trong tệp dữ liệu. Yêu cầu giá trị của trường khóa chính phải duy nhất, trường khóa chính phải là một trường mã

Trường liên kết của bảng đích: lựa chọn trường khóa trong lớp dữ liệu làm trường liên kết. Trường này sẽ được sử dụng để liên kết với trường khóa chính của tệp dữ liệu trong bước xử lý cập nhập dữ liệu

7) Ánh xạ trường dữ liệu

Nội dung của từng cột trong bảng ánh xạ

Trường dữ liệu: hệ thống đã liệt kê danh sách các thuộc tính của lớp dữ liệu

Trường ánh xạ: lựa chọn cột tương ứng trong tệp dữ liệu

Trường không được ánh xạ hệ thống sẽ tự động bỏ qua không thực hiện nhập

8) Sau khi đã thực hiện cầu hình xong, kích chọn nút lệnh Nhập dữ liệu để hoàn thành tiến trình nhập liệu

9) Trạng thái của tiến trình nhập liệu sẽ được ghi nhận lại thành nhật ký. Bạn có thể xem tìm hiểu thêm về Theo dõi nhật ký đồng bộ dữ liệu

Chú ý: Giao diện cấu hình nhập liệu sẽ tùy biến theo từng lựa chọn mà người dùng xử lý riêng trư