Nhập và tạo mới lớp dữ liệu

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Nhập dữ liệu không gian >

Nhập và tạo mới lớp dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

GIS quy hoạch cho phép bạn có thể tạo mới một lớp dữ liệu và nhập dữ liệu cho lớp vừa thêm trong cùng một phiên làm việc. Các tệp dữ liệu nguồn được GIS quy hoạch hỗ trợ có định dạng excel, shapefile, GDB, CSV. Lớp dữ liệu được tạo mới có cấu trúc giống với tệp dữ liệu nguồn

1) Kích chọn chức năng nhập dữ liệu trên thanh công cụ

2) Hiển thị giao diện Chọn kiểu nguồn dữ liệu

Shapefile: tệp dữ liệu nguồn có đuôi mở rộng shp

Excel: tệp dữ liệu nguồn có duôi xls hoặc xlsx

CSV: tệp dữ liệu nguồn có đuôi csv

File GeoDatabase: tệp dữ liệu nguồn có đuôi gdb

3) Sau khi chọn kiểu dữ liệu nguồn, kích chọn nút lệnh Tiếp theo để tiếp tục tiến trình nhập liệu

4) Chọn tệp dữ liêu nguồn

Đường dẫn: chọn đường dẫn tệp dữ liệu nguồn

Điều kiện lọc: bạn có thể lọc dữ liệu từ tệp dữ liệu nguồn theo một tiêu chí nào đó nếu bạn không muốn nhập toàn bộ dữ liệu từ tệp vào lớp dữ liệu

6) Cấu hình thông tin nguồn dữ liệu: thực hiện khai báo thông tin về tệp nguồn cho hệ thống

Dữ liệu không gian: lựa chọn một trong các trạng thái

Từ trường bất kỳ: nếu bạn chọn giá trị này có nghĩa là tệp dữ liệu nguồn của bạn có trường dữ liệu không gian

Từ trường kinh độ, vĩ độ: nếu bạn chọn giá trị này, khi nhập dữ liệu hệ thống sẽ tự động tạo trường không gian từ kinh độ, vĩ độ mà bạn nhập vào. Trường hợp này  chỉ áp dụng với dữ liệu không gian có kiểu hình học dạng điểm

Không có không gian: nếu bạn chọn giá trị này có nghĩa tệp dữ liệu nguồn của bạn không có dữ liệu không gian

Trường không gian: lựa chọn tên cột chứa dữ liệu không gian trong tệp dữ liệu nguồn

Hệ tọa độ nguồn: chọn hệ tọa độ của dữ liệu không gian trong tệp dữ liệu nguồn

7) Cấu hình thông tin lớp dữ liệu đích

Tên lớp dữ liệu: nhập tên lớp dữ liệu quản lý trong CSDL GIS quy hoạch

Tên bảng dữ liệu: nhập tên bảng trong hệ quản trị CSDL SQL

Chủ đề dữ liệu: chọn chủ đề chứa lớp dữ liệu thêm mới

Hệ tọa độ: Chọn hệ tọa độ của lớp dữ liệu

Bảng thông tin thuộc tính: liệt kêt danh sách các thuộc tính trong tệp dữ liệu nguồn. Một thuộc tính sẽ tương đương với một trường trong cấu trúc lớp, bạn có thể xóa bớt các thuộc tính tùy theo mục đích sử dụng của lớp dữ liệu được thêm mới

8) Sau khi đã thực hiện cầu hình xong, kích chọn nút lệnh Nhập dữ liệu để hoàn thành tiến trình nhập liệu

9) Trạng thái của tiến trình nhập liệu sẽ được ghi nhận lại thành nhật ký. Bạn có thể xem tìm hiểu thêm về Theo dõi nhật ký đồng bộ dữ liệu

Chú ý: đối với tệp nguồn định dạng GDB mỗi chủ đề trong GDB sẽ tương ứng với một chủ đề trong GIS quy hoạch, mỗi lớp trong GDB sẽ tương ứng với lớp trong GIS quy hoạch