Nhập dữ liệu không gian

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu >

Nhập dữ liệu không gian

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn và lưu trữ dưới các định dạng tệp khác nhau, hiện tại hệ thống hỗ đã trợ tích hợp dữ liệu vào CSDL từ các tệp nguồn có các định dạng như excel, CSV, shapefile, geoDatabase.

 Yêu cầu đầu vào:

 - Dữ liệu được lưu dưới các định dạng tệp excel, CSV, shapefile, geoDatabase

 - Nếu nhập dữ liệu không gian thì cần xác định các thông tin: kinh tuyến trục, tọa độ

 - Xác định nhập dữ liệu cho lớp đã có trong CSDL hay tạo lớp mới

 Sản phẩm đầu ra:

 - Dữ liệu được nhập vào CSDL và lưu dưới dạng lớp dữ liệu chuyên đề có cấu trúc